Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA STRUČNIH SURADNIKA ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA STRUČNIH SURADNIKA ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Trg Petra Stipetića 1

47300 Ogulin

URBROJ: 2133/60-01-20-294

Ogulin, 24.08.2020.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA STRUČNIH SURADNIKA ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Pučko otvoreno učilište Ogulin na temelju čl. 16. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17) objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda stručnih suradnika za provođenje Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Stručni suradnici moraju zadovoljiti kriterije kako slijedi:

 1. Stručni suradnici mogu biti:
 • treneri u području javne nabave
 • osobe koje posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave i najmanje tri godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave
 • osobe zaposlene na stručnim poslovima u sustavu javne nabave: u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za politiku javne nabave ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
 1. Stručne osobe mogu biti i stručnjaci iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, te:
 • imaju objavljena najmanje dva članka iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom, ili
 • su kao predavači sudjelovali na najmanje dva stručna savjetovanja, konferencije, seminara, radionica i sl. iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom.

Stručni suradnici mogu biti angažirani za predavanja iz područja obuhvaćenog nastavnim programom za koji su dokazali svoju stručnost.

Dokumentacija koja se prilaže:

 • životopis
 • dokaz o završenom preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodne ili tehničke struke,
 • certifikat u području javne nabave,
 • dokaz o najmanje 3 godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave,
 • izjava o poznavanju rada na računalu,
 • izjava o znanju jednog stranog jezika,
 • ukoliko je potrebno dokaz o objavi najmanje dva članka iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom,
 • ukoliko je potrebno dokaz o sudjelovanju na najmanje dva stručna savjetovanja, konferencije, seminara, radionica i sl. iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom,
 • ponuda (molimo u ponudi navesti i brojeve teme kako je navedeno u nastavnom programu za koje je stručni suradnik zainteresiran).

NASTAVNI PROGRAM PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Nastavni program »Programa izobrazbe u području javne nabave« osmišljen je u obliku predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose znanja i kroz praktične primjere, izradu vježbi i sl. s ciljem razvoja vještina vezanih uz područje javne nabave, prvenstveno pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Nastavni program utvrđen je u trajanju od 50 nastavnih sati, pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave (predavanja) u trajanju od 45 minuta. Minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno se provodi kroz vježbe, studije slučaja, primjere iz prakse i slično. Za nastavni program utvrđen je sljedeći sadržaj:

TEMA SATI
1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji 2
2. Načela javne nabave
3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi 2
4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
18. Održiva i zelena javna nabava
5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja 2
6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja 8
8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka javne nabave
− Otvoreni postupak javne nabave
− Ograničeni postupak javne nabave
− Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje
− Natjecateljski dijalog
− Partnerstvo za inovacije
− Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
− Posebni režimi nabave
9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu 4
− Okvirni sporazum
− Dinamički sustav nabave
− Elektronička dražba
− Elektronički katalog
− Sustav kvalifikacije
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima 8
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima 4
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
– Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
12. Kriterij za odabir ponude 2
13. Ponuda – s praktičnim primjerima 8
− Oblik i sadržaj
− Zaprimanje i otvaranje
− Postupak pregleda i ocjene ponuda
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima 2
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja 2
16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima 2
19. Vježba provedbe postupka javne nabave 4
UKUPNO 50

 

Zainteresirane stručne suradnike molimo da ponude s traženom dokumentacijom dostave putem elektronske pošte na adresu obrazovanje@ogulin.hr u vremenskom periodu od 24. kolovoza do 14. rujna 2020. godine.

Skip to content