Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA/BILJETERKA (M/Ž)  – određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA/BILJETERKA (M/Ž)  – određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN 

UPRAVNO VIJEĆE 

URBROJ: 2133/60-01-21-581 

Ogulin, 19.11.2021. 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA/BILJETERKA (M/Ž) 

– određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme 

 

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: 

  • srednja stručna sprema; 
  • aktivno poznavanje rada na računalu. 

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, broj telefona/ mobitela i adresu elektronske pošte), naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

  • životopis; 
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice); 
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe) i 
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana 
  • dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata. 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘’Narodne novine’’ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/ Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na razgovor. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor spremačica – biljeterka – Ne otvaraj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

predsjednik UV POU Ogulin 

Danko Gerić, dipl. ing. 

Skip to content