Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ANDRAGOŠKI VODITELJ (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ANDRAGOŠKI VODITELJ (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/23-06/01

URBROJ: 2133-60/06-23-1

Ogulin, 5.1.2023.

 

Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o radu i članka 18. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ANDRAGOŠKI VODITELJ (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja
 • na poslovima andragoškog voditelja može se zaposliti i osoba koja ima cjelovitu kvalifikaciju završenog studijskog programa s područja andragogije
 • aktivno poznavanje najmanje jednog stranog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • diplomu;
 • domovnicu;
 • životopis;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaz o postojanju uvjeta za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u srednjoj ili osnovnoj školi odnosno dokaz o položenom dopunsko pedagoško psihološkom obrazovanju (DPPO);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

 

Vrsta posla: stalni radni odnos/radni odnos na neodređeno vrijeme

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku    https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu  na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor Andragoškog voditelja (M/Ž) Pučkog otvorenog učilišta Ogulin – Ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

predsjednik UV POU Ogulin

Danko Gerić, dipl. ing.

Skip to content