Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – TAJNIK (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN  – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – TAJNIK (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN  – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN  

UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA: 112-01/23-06/04 

URBROJ: 2133-60/06-23-1 

Ogulin, 28.9.2023. 

 

 Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i članka 17. točka III. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje  

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – TAJNIK (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN  – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca 

 

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima 

 

Uvjeti i zvanje radnog mjesta: 

 • viša ili srednja stručna sprema ekonomskog smjera; 
 • 3 godina radnog iskustva na administrativno tehničkim i operativno tehničkim poslovima te računovodstvstveno materijalnim ukoliko kandidat ima višu stručnu spremu; 
 • 4 godine radnog iskustva na administrativno tehničkim i operativno tehničkim poslovima te računovodstvstveno materijalnim ukoliko kandidat ima srednju stručnu spremu; 
 • aktivno poznavanje rada na računalu. 

 

Opis poslova: 

 • obavljanje poslova oko upisa u sudski registar, zemljišne knjige, osiguranja i drugih poslova u vezi sa statusom, pravima i obavezama; 
 • obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u vezi s početkom i s prestankom radnog odnosa, raspoređivanja i druge promjene statusa radnika; 
 • vođenje kadrovske evidencije za radnike POU Ogulin; 
 • obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju 
 • vodi informacijski sustav uredskog poslovanja 
 • u skladu s Pravilnikom o arhivskom gradivu vrši popis i čuvanje registraturnog i arhivskog gradiva te predaju arhivske građe nadležnim institucijama (DAKA) 
 • izrada i dostava statističkog izvještaja RAD 1g (e-dzs) 
 • obavljanje poslova u vezi s prestankom radnog odnosa i drugim promjenama statusa radnika 
 • obavljanje poslova prijava i odjava radnika kod nadležnih organa e-mirovinsko, HZZO 
 • vođenje dosjea zaposlenika u Učilištu, 
 • vođenje Matične knjige zaposlenika 
 • vođenje evidencije o svim zaposlenicima POU Ogulin s općim i posebnim podacima (povrede na radu, plaće, naknade) 
 • vođenje evidencije o obrazovanju, stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika putem polaganja stručnih ispita, stjecanja specijalizacija, učestvovanju na seminarima, simpozijima, savjetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja 
 • vođenje odgovarajućih evidencija u vezi s administrativnim poslovanjem 
 • obavljanje poslova u vezi s upisom polaznika tečajeva u Učilištu 
 • otpremanje pošte 
 • vođenje evidencije o ulaznicama POU Ogulin 
 • korespondencija (telefon,e-mail) 
 • nabava uredskih potrepština 
 • priprema materijala za Upravno vijeće vođenje zapisnika sa sjednica upravnog vijeća, te ostalih zapisnika 
 • izrada raznih statističkih izvještaja 
 • priprema plana i izvješća jednostavne nabave 
 • priprema i provedba postupka jednostavne nabave 
 • priprema plana i izvješća javne nabave 
 • priprema i provedba postupka javne nabave 
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 

 Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis, 
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), 
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu 
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
 • preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz radnog iskustva na navedenim poslovima 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. 
 • poželjno je priložiti preporuku prijašnjeg poslodavca. 

 Vrsta posla: stalni radni odnos/radni odnos na neodređeno vrijeme  

 Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.  

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).  

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

 Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku    https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU – branitelji.gov.hr 

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. 

branitelji.gov.hr 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu  na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).  

 Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.  

 Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.  

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor TAJNIK (M/Ž) Pučkog otvorenog učilišta Ogulin – Ne otvaraj“  

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 

predsjednik UV POU Ogulin  

Danko Gerić, dipl. ing. v.r. 

 

 

 

Skip to content