Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  POTPISAN UGOVOR ZA NASTAVAK PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA POU OGULIN

POTPISAN UGOVOR ZA NASTAVAK PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA POU OGULIN

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), evidencijski broj nabave: MV1/2023, temeljem Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 0F2-0036768 objavljene 31.08.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, pripadajuće Dokumentacije o nabavi iz kolovoza 2023. godine, Ponude oznake 043/23 od 21.09.2023. godine, te Odluke o odabiru (KLASA: 406-03/23-01/01, URBROJ: 2133-60-01-23-51) od 03.10.2023. Godine, a kojom je Ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, između naručitelja Pučko otvoreno učilište Ogulin i ponuditelja Montel d.o.o. potpisan je Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Vrijednost Ugovora je 417.684,65 EUR bez PDV-a, odnosno 522.105,81 EUR s PDV-om. Radove sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Grad Ogulin.
Skip to content