Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/23-06/03

URBROJ: 2133-60/06-23-1

Ogulin, 28.9.2023.

 

Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i članka 17. točka II. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

– neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima

Uvjeti i zvanje radnog mjesta:

– visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera;

– 2 godine radnog iskustva na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima ukoliko kandidat ima višu stručnu spremu;

– 1 godine radnog iskustva na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima ukoliko kandidat ima visoku stručnu spremu;

– aktivno poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

– praćenje i usklađivanje akti i drugih podataka sa zakonima i drugim propisima iz područja financijskih, knjigovodstvenih, računovodstvenih i materijalnih poslova

– knjiženje i kontrola knjiženja

– obračunavanje PDV obrasca, te obračunavanje ostalih poreza

– izrađivanje zakonskih statističkih izvještaja, financijskih izvještaja, periodičnog i završnog računa u zakonom propisanim rokovima

– operativno poslovanje i suradnja s bankama, odvjetnicima i poreznim savjetnicima

– analiziranje i praćenje troškova i financijskih tokova, dnevno praćenje tekućih kunskih i deviznih obveza

– na temelju naloga ovlaštene osobe vrši kunska i devizna plaćanja

– izrađivanje različitih internih financijskih izvještaja za potrebe POU Ogulin i Osnivača

– na temelju ovlaštenja putem servisa e-FINA i e-Porezna vrši dostavu obrazaca i izvještaja u Finu i Poreznu upravu, odnosno nadležnim institucijama

– na temelju ovlaštenja putem servisa poslovne banke vrši dohvat i preuzimanje bankovnih izvoda i e-računa

– vođenje knjige osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

– vršenje obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava i sitnog inventara

– pripreme podataka za popis osnovnih sredstava, inventara, potrošnog materijala i drugih izvora POU Ogulin za rad komisije za popis

– zaključivanje poslovnih knjiga na kraju poslovne godine i briga o njihovom pohranjivanju

– vođenje evidencija o rokovima plaćanja po Ugovorima i računima

– koordinacija u području financija, računovodstva, poslovnog analiziranja i planiranja, interne kontrole i revizije

– izvršenje poslova likvidature po svim osnovama u financijsko-knjigovodstvenim poslovima i materijalnom poslovanju

– izrada izlaznih računa i knjižnih odobrenja

– obračun plaća, naknada plaća za zaposlenike, i drugog dohotka (honorara) te usklađenje istih sa pozitivnim zakonskim propisima, izrada JOPPD obrasca

– kontroliranje naloga za uplatu plaća, naknada, poreza i doprinosa te ostalih obveza

– obavljanje blagajničkog poslovanja obavljanje blagajničkog poslovanja, preuzimanje gotovog novca u FINI (materijalni troškovi)

– izrada zahtjeva prema Osnivaču (Riznica) za plaćanje računa, Ugovora, plaća, naknada, poreza i doprinosa

– analiza rezultata poslovanja, periodičnih i završnih računa, kao i odstupanja od plana te predlaganje mjera za efikasnije financijsko poslovanje

– priprema plana i izvješća jednostavne nabave

– priprema i provedba postupka jednostavne nabave

– priprema plana i izvješća javne nabave

– priprema i provedba postupka javne nabave

obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu

– elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

– preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz radnog iskustva na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

– poželjno je priložiti preporuku prijašnjeg poslodavca.

Vrsta posla: stalni radni odnos/radni odnos na neodređeno vrijeme

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU – branitelji.gov.hr

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1.

branitelji.gov.hr

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) Pučkog otvorenog učilišta Ogulin – Ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

predsjednik UV POU Ogulin

Danko Gerić, dipl. ing. v.r.

Skip to content