Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

TRG PETRA STIPETIĆA 1

47300 OGULIN

UPRAVNO VIJEĆE

URBROJ: 2133/60-01-21-580/2

Ogulin, 24. studenog 2021.

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, na sjednici održanoj dana 9. studenog 2021. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

 

Kandidati/Kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iii integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na poslovima u svezi s temeljnim djelatnostima Učilišta (trajna naobrazba i kultura),
 • izrađen prijedlog Programa rada Učilišta za mandatno razdoblje,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • aktivno poznavanje rada na računalu,
 • organizacijske sposobnosti, znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje Učilištem.

 

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnica
 • životopis
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od datuma objave natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, na odgovarajućim poslovima u struci ili na poslovima u svezi s temeljnim djelatnostima Učilišta (trajna naobrazba i kultura) – potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao/obavlja i u kojem razdoblju ili preslika ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata)
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
 • prijedlog plana rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u mandatnom razdoblju.

Ravnatelj/ravnateljica se bira na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se u prijavi pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. tog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova prijava neće se razmatrati, o čemu će mu se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici ustanove www.ogulin-uciliste.hr.

Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom bit će pozvani na razgovor kojom prilikom će prezentirati svoj plan rada i razvoja POU Ogulin. Kandidati će o provedbi razgovora biti obaviješteni osobno putem dostavljene adrese e-pošte najkasnije pet dana prije održavanja istog. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

O rezultatima izbora kandidati bit će obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin, s naznakom ,,Natječaj za izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin – Ne otvaraj”.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja bez navođenja razloga. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnog lijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

predsjednik Upravnog vijeća POU Ogulin

Danko Gerić, dipl.ing.

Skip to content